کتاب سرنوشت خود را در دست بگیرید

نشر سده دانش


مترجمین: مسعود تقدسی
                 فاطمه احمدی

 

کتاب سرنوشت خود را در دست بگیرید، کتابی در حوزه روانشناسی مثبت  است. این کتاب علمی در حالی که از پشتوانه علم روانشناسی برخوردار است، به زبانی عامیانه و کاربردی به خواننده می آموزد چگونه سرنوشت خود را در دست بگیرد و زندگی افسانه ای خود را بسازد.  این کتاب برای ساختن زندگی رویایی قبل از هر چیز بر توانایی های ذهنی خواننده تاکید دارد و از ذهن به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رفع موانع خوشبختی و افزایش میزان رضایت از زندگی استفاده می کند.