کتاب سرنوشت خود را در دست بگیرید

نشر سده دانش


مترجمین: مسعود تقدسی
                 فاطمه احمدی 
قیمت : 160,000 ریال
 

کتاب سرنوشت خود را در دست بگیرید، کتابی در حوزه روانشناسی مثبت  است. این کتاب علمی در حالی که از پشتوانه علم روانشناسی برخوردار است، به زبانی عامیانه و کاربردی به خواننده می آموزد چگونه سرنوشت خود را در دست بگیرد و زندگی افسانه ای خود را بسازد.  این کتاب برای ساختن زندگی رویایی قبل از هر چیز بر توانایی های ذهنی خواننده تاکید دارد و از ذهن به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رفع موانع خوشبختی و افزایش میزان رضایت از زندگی استفاده می کند.


لینک خرید